Ontwikkelpotentie in Oude-Tonge

Projectdatum
14-02-2019
Haven oude tonge
Terug

Ontwikkelpotentie in Oude-Tonge

Op de plek waar voorheen een oude gasfabriek gevestigd is geweest, heeft Stepforward in opdracht van DCMR Milieudienst Rijnmond namens de provincie een onderzoek uitgevoerd naar de ontwikkelmogelijkheden van de locatie. Ook is hierbij de marktbenadering onder de loep genomen. Deze locatie aan de Heerendijk in Oude-Tonge maakt onderdeel uit van het gebiedsprofiel Goeree-Overflakkee. De voormalige gasfabrieklocatie bestaat uit een terrein van circa 10.245 vierkante meter waarop diverse bedrijfsruimtes, kantoren en dienstwoningen zijn gevestigd.

De Heerendijk is gelegen in het buitengebied van Oude-Tonge, ten oosten van het havenkanaal. Het perceel wordt grotendeels omringd door landbouwgrond. De locatie is dan ook enkel via een smalle dijk bereikbaar. Een prachtige idyllische plek. Het bouwjaar van de aanwezige woningen en bedrijfsruimtes varieert sterk, tussen 1925 en 1980. Nu is het aanzicht nog wat rommelig en verouderd. Maar hopelijk komt hier snel verandering in!

Spoedeisende situatie
Op het terrein is een ernstige bodemverontreiniging aanwezig die invloed heeft op zowel de verkoop als de toekomstige mogelijkheden van de percelen. Volgens beschikking is er zelfs sprake van een spoedeisende situatie. In 2015 is deze verontreiniging al voor een deel gesaneerd ter plaatse van de tuinen. Hierdoor zijn de humane en ecologische risico’s opgeheven. Helaas kan nog niet worden aangegeven dat de verontreiniging stabiel is. Recent is een saneringsonderzoek uitgevoerd door Bioclear Earth in opdracht van DCMR. Hierbij zijn een aantal saneringsvarianten onderzocht. Naast de aanwezigheid van de bodemverontreiniging, heeft dit terrein vanwege provinciaal en gemeentelijk ruimtelijk beleid beperkte ontwikkelingsmogelijkheden. Een combinatie van deze verschillende factoren heeft ervoor gezorgd dat de locatie niet eerder in het landelijke saneringsprogramma voormalige gasfabrieken is opgepakt.

Integrale aanpak
De financiële impact van de bodemverontreiniging is groot en de situatie vraagt om een brede visie en integrale aanpak. Rekening houdend met de eerdergenoemde complexe factoren hebben DCMR en de Provincie Zuid-Holland Stepforward gevraagd om de mogelijkheden van de locatie te onderzoeken. Naast de huidige ‘bedrijfs’ invulling is ook gekeken naar andere mogelijke bestemmingen voor deze unieke plek. Op basis van deze bevindingen kunnen, in combinatie met het onderzoek van Bioclear Earth, de juiste afwegingen gemaakt worden hoe de situatie aangepakt moet worden.

Nieuwe bestemming 
De gemeente wil graag een structurele oplossing voor de locatie vinden, omdat de problematiek al langere tijd speelt. Het wegnemen van de risico’s rondom de verontreiniging vinden zij niet voldoende. Ze zien graag dat de bestemming wordt gewijzigd, zodat er niet alleen bedrijvigheid mogelijk is. Er is reeds gesproken over een aantal mogelijke invullingen, waaronder wonen en zorg.

Marktverkenning
Inmiddels zijn verschillende planvisies onder de loep genomen. De locatie en situatie zijn uniek en het is wenselijk dat er al op korte termijn stappen worden gezet. Een aantal partijen zijn reeds benaderd om interesse te polsen. Hieruit kwamen verschillende interessante voorstellen naar voren. Vanzelfsprekend hebben de getoonde plannen ook weer effect op de sanering. Wanneer de locatie de huidige (bedrijfs-) functie zal behouden, worden andere eisen gesteld aan de bodem dan wanneer hier een woonbestemming op zal komen.

Tenslotte heeft Stepforward een aantal mogelijke vervolgstappen geadviseerd, waarmee de betrokken stakeholders een gedegen afweging kunnen maken en tot een integrale oplossing kunnen komen. Op deze manier krijgt de locatie weer een duurzame bestemming en perspectief voor de toekomst!